Rapport från höstårsmötet den 6 december 2016 med Piteå Golfklubb

2017 januari 11

Prognosen för 2016 års ekonomiska utfall visar att klubben och bolaget detta år kommer att redovisa ett underskott.
Det ekonomiska underskottet kommer bland annat av att det har satsats mycket resurser på banan, vi har haft fler säsongsanställda banarbetare än tidigare. Detta var dock ett strategiskt beslut som hela styrelsen ställde sig bakom och det visade ju sig att banan förmodligen aldrig varit bättre än sommaren 2016.
Vidare så drabbades vi av en vattenskada i klubbhuset så restaurangen var tvungen att hålla stängt i drygt 3 månader.
Vi har också haft generösare öppettider i kansliet och mer anställda i restaurangen. Vattenskadan är inte reglerad än vilket att komma att påverka resultatet.

2017 års budget fastställdes enligt styrelsens förslag. En av åtgärderna för att få en budget i balans var att höja medlemsavgifterna för alla kategorier. Avgifterna höjdes med i genomsnitt 10 %.

I verksamhetsplanen redovisas prioritering av färdigställande av dem nya golfhålen på 9-hålsbanan och den nya korthålsbanan med nio hål, där finns också fortsatta satsningar på banorna men ekonomin kommer att styra hur många och hur mycket åtgärder som klubben kan genomföra.

Anders Eriksson omvaldes som ordförande på 1 år. Eva Boman och Katarina Wikberg nyvaldes som styrelseledamöter på två år. Carl Stenlund nyvaldes och Annika Bergstedt omvaldes som suppleanter för ett år.

Medlemmarna gav mycket beröm till banans skick detta år.

Efter årsmötet avtackades Olle Eliasson för sin mångåriga gärning i styrelsen, Olle har förutom styrelsearbetet ständigt varit en resurs ute på Golfklubben, alltifrån sponsorraggare till bollplockning på rangen och kanslist.

 

Dela