pitea golfklubb

Vi erbjuder en nära, naturskön och högklassig golfanläggning med kamratlig samvaro samt spel på alla nivåer i harmoni med miljön.

Vår vision:
Piteå Golfklubb erbjuder ”En total golfupplevelse i unik miljö”.

Piteå GK är en golfklubb som ska kunna erbjuda spel på en av de bästa anläggningarna i norra Sverige. Vår profil ska vara medlemsklubben, där medlemmarnas och hotellboende gästers möjlighet till spel på banan har hög prioritet, detta kräver dock engagemang från oss medlemmar genom ex.vis ideellt arbete. Vi ska ha en ekonomi i balans. Vi ska vårda och värna klubbens namn, miljön och stärka klubbens varumärke.

Vår värdegrund:

Respekt
Vi respekterar varandra och våra olikheter.
Vi bemöter våra nybörjare på ett positivt sätt.
Välkomnande
Alla ska vara välkomna på Piteå Golfklubb.
Du är viktig.
Vi ska ha verksamhet för alla, oavsett HCP.
Hos oss är både motions- och elitgolfare lika välkomna.
Glädje
Det ska vara kul att komma till och vara på Piteå Golfklubb.
Utvecklande
Vi ska tänka på morgondagens olika utmaningar.
Omvärldsanalys är viktig för oss.
Vi ska anpassa verksamheten utifrån framtidens behov och önskemål.

Piteå GK och Piteå Golf AB ska:
– Vara attraktivt att vara medlem i för alla kategorier av spelare.
– Vara attraktiv för gästande spelare som söker såväl utmaning som naturupplevelse i golfspelet.
– Vara en god och säker arbetsplats samt vara känd som en bra arbetsgivare.
– Vara ett självklart val för företag som via sponsring vill marknadsföra sitt varumärke.
– Verka för att attrahera fler kvinnor i vår verksamhet.


Här nedan redovisas delar av handlingsplanen.

Målsättningen med handlingsplanen är att större delen av punkterna ska ingå som en naturlig del i föreningens verksamhetsplan för år 2020 och senare.

 1. Anpassa banan efter olika kompetenser.
  18-hålsbanan.
  Fortsatt utveckling av hektometersystemet genom slutförande av upphöjda tee 42 på samtliga par 4 och par 5 hål. Påbörja en ny upphöjning av tee 47 hål 1.
  Sedan några säsonger tillbaka har det genom registrering i GIT genomförts förinställda förslag på vilket tee som bör spelas av varje spelare beroende på kön, hcp, ålder och trolig slaglängd.

9-hålsbanan.
På denna något kortare bana markeras utöver gul och röd tee på alla par 4- och par 5-hål ett tee för nya spelare vid markeringen för avståndet 200 meter.
I framtiden är målet att införa hektometersystemet även på denna bandel.

 

Mål med åtgärderna.
– 
Kortare rondtider.   (är mätbart)
– Nöjdare medlemmar och greenfeegäster.


Korthålsbanan
I samband med att de två nya hålen på 9-hålsbanan invigdes så öppnade även den nya korthålsbanan.  Längden på hålen varierar mellan ca. 40 m till 140 m. Denna bana är en bra övningsbana och vi kommer att prioritera barn, ungdom och nybörjare där.

Det föreligger också en specifik taxa för denna bana. För våra guldmedlemmar kommer dock spel på denna bana att ingå i medlemskapet.

 

 1. Genomlysning och ev. förslag till ny struktur på utbildningen för grönt kort.
  Här kommer man att titta över nuvarande modell för utbildning samt se om vi kan utveckla den för att om möjligt minska tappet mellan grönt kort-utbildning och ”självgående medlem”
  Dessutom bör möjligheten till att förbättra fadderaktiviteten ses över.
  Hålla informationsbladet om klubben uppdaterat. Detta informationsblad delas ut till samtliga som genomgår Gröna Kortet kursen.

Mål med åtgärderna.
– 
Fler spelare som utbildas stannar kvar i klubben genom bättre omhändertagande och uppföljning för att stärka individen i sin fortsatta utveckling som golfspelare. Allt tillsammans med PRO.

 

 1. Organisation ses över.
  Styrelsen har inlett arbetet med att göra en översyn av organisationen. I och med öppnandet av den nya multiarenan med tennisbanor och padelbanor sommaren -17 samt trolig utbyggnad av klubbhuset bör detta arbete prioriteras.

Vilka funktioner behöver vi för att kunna leverera en ”Golfupplevelse i världsklass”?
Detta arbete har pågått under året och kommer att fortsätta under nästa verksamhetsår.

De långsiktiga målen är:

Banorna:
Våra banor ska i första hand vara mycket välskötta med spelvänliga ruffar och skogspartier där man lätt kan hitta sin boll och att – inför större elittävlingar – ska 18-hålsbanan kunna ändra karaktär till en utmanande bana för elitspelare. Det är dock vår ekonomi som kommer att avgöra hur många och hur stora åtgärder vi kan åstadkomma.

18-hålsbanan.
En bana med högsta regionala standard och med finish som är en utmaning för duktiga golfspelare med tee 61 (vit), 57 (gul), 52 (blå), 47 (röd) tee samt nytt tee 42 (orange) men samtidigt intressant och trevlig för golfspelare med högre hcp. Banan ska utan behov av stora extra arbetsinsatser skötas så att en tävling i svensk elitklass kan genomföras.

9-hålsbanan.

Parkbana med hög regional standard som kan charmera alla kategorier av spelare såväl medlemmar som gäster. Banan spelas senare från tee 55 (gul) och 46 (röd) tee samt från tee för nybörjare. Den ska kunna utnyttjas från tidig vår till sen höst då den spelas från orange tee.

Korthålsbana 9 hål.
En utmärkt träningsbana för alla men barn, ungdom och nybörjare kommer att prioriteras.

              
Övningsområdet och driving rangen                                                             

Klubbens områden för närspel, bunker- och putträning har nu kompletterats med en korthålsbana, detta för att möjliggöra för medlemmarna att få goda förutsättningar för regelbunden träning. Fokus i närtid är att göra drivingrangen roligare med olika mål.


Organisationen.

En modern verksamhetsanpassad organisation som är under ständig utveckling för att kunna nå klubbens vision samtidigt som våra anställdas kompetens tas tillvara på bästa sätt. Organisationen ska vara anpassad även för framtida behov. Med beaktande av eventuella
framtida investeringar i anläggningen och utveckling av verksamheten kommer den påbörjade översynen av hela organisationen – Den nya organisationen med en medlemskommitté som navet i den ideella organisationen är sjösatt. Fortfarande finns det en hel del att arbeta på för att trimma denna organisation men styrelsen är övertygad om att vi är på rätt väg och detta utvecklingsarbete kommer att fortsätta.

 Klubbhusområdet

Klubbhusområdet ska utvecklas i samma takt som banan. Området ska vara verksamhetsanpassat för att kunna erbjuda bästa service för medlemmar, sponsorer och gäster samt med beaktande av klubbens och bolagets ekonomi. Styrelsen är införstådd med att det finns behov av investeringar kring denna del av anläggningen men med tanke på att det inom en relativt snar framtid kommer att beslutas om en eventuell utbyggnad av klubbhuset så kommer vi inte att lägga några större summor på denna del under 2020. Det går dock att göra mycket med relativt små medel också. Den nya multisportanläggningen med tennis- och padelbanor ställer större krav på klubbhus, restaurang och hotell. Klubben har fått byggnadslov för en ev. utbyggnad av klubbhuset, dock är inte finansieringen klar ännu varför vi inte än kan kallat till ett medlemsmöte angående beslut om detta. Styrelsen ser det fortfarande som ett prioriterat område och kommer att återkomma så fort som möjligt för att klubben ska kunna fatta beslut om denna eventuella utbyggnad.


Verksamhets-/affärsplan 2020

Piteå Golfklubbs varumärke, status och kvalitet på vårt erbjudande om golfspel, restaurang och boende är av största vikt. Medlemmarnas stolthet över Piteå GK är viktig för att kunna behålla och stärka klubbens varumärke och därmed kunna attrahera greenfeespelare och sponsorer. Styrelsen föreslår en verksamhetsplan enligt nedan med fortsatt satsning på ökad förädling av anläggningen.

 

Medlemsutveckling / Rekrytering

Vi satsar fortsatt på utveckling av vår golfskola och gröna kort-utbildning för nya medlemmar.
Styrelsen har också fått propåer om behovet av enklare regelkurser, framför allt beroende på de ganska många nya reglerna som trädde i kraft 2019. Under 2020 kommer även ett nytt handicapsystem att införas som innebär att klubben behöver informera och utbilda medlemmarna i det nya handicapsystemet.

Vi ska fortsätta med vår populära golfskola för ungdomar som en rekryteringsbas för nya medlemmar. Vi har under året kommit igång med en ungdomskommitté som genom ideellt arbete ansvarar för att ge våra ungdomar en bra och meningsfull golfverksamhet. Huvudsyftet ska vara bredd men givetvis ska vi även uppmuntra elitsatsande ungdomar.

Golfbanorna och driving rangen.

Vår absolut viktigast del är kvaliteten och finishen på våra banor vilka vi ska vårda och utveckla med stor respekt för framtida miljökrav.


18-hålsbanan.

Under 2019 påbörjades renovering av fairway på hål 5 och detta kommer att slutföras under 2020. Dammen på hål 11 har renoverats detta innebär att vattenspegeln höjts och att delen närmast tee har byggts igen. Detta arbete kommer också att slutföras under 2020. Det tvärgående diket på hål 4 kommer att byggas igen genom att en trumma läggs ned och leder bort vattnet.
Arbetet med att anlägga en vattentoalett vid pumphuset på hål 5 kommer att påbörjas under 2020.

9-hålsbanan.

Arbetet med att förbättra de två nya hålen kommer att fortsätta under året.
Greenen på hål 1 har grävts upp, gjorts om samt fått sig en ny såbädd. Greenen kommer att färdigställas under 2020.

För båda banorna gäller att skötselplanen för 2020 innebär en fortsatt satsning på finish och kvalité med extra satsning på greenerna samt förbättring av fairways, givetvis kommer det att arbetas mycket med de två nya hålen för att få upp finish på tee och green.

 

Ny korthålsbana 9 hål

Fortsätta det initiala arbete som krävs för att få upp finish på denna bana.

 

Klubbhus, restaurang och hotell.

Fortsatt drift av restaurang och hotell året runt. Restaurangen är öppen året om och visar på en god tillströmning av gäster för varje år. I dagsläget ryms det över 200 lunchgäster samtidigt i restaurangen. Arbetet med nya avloppsledningar till Renön har rivit upp relativt stora sår vid entrén till golfklubben och där kommer givetvis entreprenören att återställa denna del av klubbhusområdet.

Marknadsföring av hotellet i första hand inom regionen, mot norra Norge och mot norra Finland. Beläggningen på hotellet har stadigt ökat och förväntas vara fortsatt god.

                                                                                                                                                     

Ekonomi.

Ledningen och styrelsen konstaterar att vi ökat antalet guldmedlemmar, bedömningen är att de nya reglerna kring friskvårdsavdrag gjort att vi fått ett antal silver- och bronsmedlemmar som graderat upp sitt medlemskap. Styrelsen hoppas att detta är ett trendbrott som fortsätter under 2020. Vi måste dock fortsätta arbetet med att värva nya medlemmar och vi också måste göra vår golfskola mer populär för att rekrytera barn och ungdomar till sporten. I ett sådant arbete är medlemmarnas ideella arbete viktigt. För att trygga ekonomin måste resurser finnas så att hänsyn kan tas till att vidareutveckla varumärket, rekrytera fler närmedlemmar, förbättra medlemsvården och utveckla relationerna med klubbens sponsorer.
Genom att vi har intäkter från entreprenadverksamhet, hotell och restaurang och hyresfastigheter så har kvalitetshöjningen av banan som kostat stora ekonomiska resurser kunnat genomföras utan att riskera vår ekonomi och vi kommer att fortsätta den positiva trenden med plusresultat som vi haft senaste året (prel.).

Under senare år har ett framgångsrikt arbete med golfvärdar inletts. Om vi ska klara av att vara marknadsledande i regionen måste detta arbete fortsätta tillsammans med ideella arbetsgrupper för underhåll av byggnader och bana.             

                                                                                                                                                

Greenfeesamarbete.

Samarbetet med Skellefteå GK fortsätter och bör utvecklas. Under 2020 ska vi försöka ytterligare öka samarbetet med Bodens GK som inte riktigt kommit igång som styrelsen hoppats på. I övrigt ska bara greenfeesamarbete som kan försvaras av marknads- eller ekonomiska skäl etableras.

 

Miljöarbetet.
Ett fortsatt medvetet miljöarbete pågår. I en framtid är det troligt att SGF:s regelverk för miljödiplomering kan komma att ersättas med miljöcertifieringskrav. Klubben ska vid en
sådan eventuell ändring stå beredd att påbörja arbetet för miljöcertifiering.

 

Tävlingsverksamhet

Idrotten golf måste lyftas fram. Piteå GK och Skellefteå GK har därför under ett antal år genomfört elittävlingar på båda banorna. (Piteå Open och Skellefteå Open). Detta har dock gett relativt stora kostnader och få deltagare varför styrelsen kommer att utvärdera denna verksamhet noggrant och inte arrangera tävling med alltför få deltagare och för höga kostnader. Styrelsen tycker dock det är viktigt att även fortsättningsvis stötta idrotten golf. Genomförande av klubbens externa och interna tävlingar förutsätter att vi bland våra medlemmar har ideella krafter som är beredda att ställa upp som tävlingsledare och vi har också behov av medlemmar i tävlingskommittén.     

  Övrig verksamhets-/affärsplan för 2020 eller senare.

 • Slutgiltigt beslut om vi ska gå vidare med klubbhusprojektet kommer att tas vid ett extra medlemsmöte under 2020.

 

INVESTERINGSPLAN FÖR PITEÅ GK (PITEÅ GOLF AB) FÖR ÅR 2020

 • Maskiner och inventarier                                                                               900 000:–
 • Färdigställande av påbörjade banprojekt                                                       200 000:–
 • Övrigt                                                                                                              400 000:–

Summa investeringar 2020                                                                    1 500 000:-

 

Föreningen och bolaget.
Piteå Golfklubb bildades 1960 och det rörelsedrivande helägda bolaget bildades 2000.
Piteå GK har ca 1700 medlemmar och är en av Norrlands största golfanläggningar. 27 golfhål, övningsområden och nybyggnad av 9-håls korthålsbana.
Bolaget sköter driften av golfbanan, restaurangen och hotellet samt under vintertid dessutom bland annat snöröjning inom Piteå kommun. Bolaget äger dessutom en mindre hyresfastighet med 16 lägenheter.