pitea golfklubb

Vår historia

Stora brister i dokumentationen men förtjänstfullt samarbete mellan Ola Westerlund och Rune Johansson har skapat en bra bild av utvecklingen som finns mera detaljerat beskriven på klubben hemsida.

• Lennart Enström chef på SCA Munksunds pappersbruk var golfintresserad och konstaterade att bolaget medverkat vid tillkomsten av golfbanorna i Sundsvall och i Umeå. Därefter borde väl Piteå stå på tur.

• Redan 1954 gjordes de första undersökningarna och den första platsen var ett nedlagt jordbruk i Byske. Tiden var inte mogen och avståndet förmodligen för långt.

• 1960 beslöts att ett område vid Nötövägen skulle inköpas. Pitholmsbönderna ägde marken. Markområdet omfattade dagens klubbhusområde, nuvarande hål 1 på 18-hålsbanan, drivingrangen, större delen av nuvarande 9-hålsbanan och det nya övningsområdet.

• SCA och ASSI satsade vardera en grundplåt på 100.000:–. Dessutom lär dessa bolag och andra företag fått stå för stora delar av investeringarna då medlemsantalet startade med 68 för att 1965 vara 132. Med dåtidens medlemsavgift gav detta inga stora intäkter.

• År 1963 började man spela på de 5 hål som var färdiga. Största markägaren hade gjort förbehåll att han under en övergångsperiod skulle få bärga gräset på ruffområdena. Ruffarna växte fram till skördetiden och sedan sattes dåtidens hässjor upp. Detta skapade säkerligen speciella problem.

• Klubbhuset stod klart på våren 1963 d.v.s. den åttakantiga rundlogen som flyttats från Öjebyn och nu utgör grunden för vårt klubbhus.

• 1964 färdigställdes det sista hålet på banan. Den officiella invigningen skedde den 22 augusti samma år då VD:n för SCA-koncernen Axel Enström och ASSI :s VD Knut Norlin slog ut.

• 1965 uppfördes de uthyrningsstugor som fortfarande är i drift.

• 1968 undrade ordförande Enström om tiden inte var mogen för en utbyggnad då trängseln var stor under tävlingar. Vid den tiden hade klubben ca 175 medlemmar och alla spelade inte golf.

• 1973 bildades Norrbottens Golfförbund en sammanslutning av alla 4 klubbarna som fanns i Norrbotten. 1980 bildades Norr- och Västerbottens Golfförbund då även klubbarna i Umeå och Skellefteå tillkom. Ola Ökvist från Piteå GK var ordförande under 25 år fram till 1997 då han avgick.

”Mycket har hänt på 60 år”
Ulf Åberg

• 1976 gjorde Ulf Åberg entré bland vuxna som ledamot i Ban- och tävlingskommittén.

•1980 var medlemsantalet fortfarande bara 225 med ständiga ekonomiska problem. Även på den tiden spelade de ideella arbetsinsatserna en avgörande roll.
• I mitten på 80-talet tillbyggdes klubbhuset med ytterligare en loge. Sverige upplevde en golfbom och flera golfbanor i vår närhet hade byggts ut till 18 golfhål.

• 1990 då klubben hade 900 medlemmar stod 18-hålsbanan nästan färdig. På grund av markproblem (delar av golfbanan var ritad på mark som klubben inte förfogande över) fick i all hast 2 provisoriska hål byggas.

• I början av 90-talet dök nya räkningar upp som skulle ha betalats flera år tidigare och den nya styrelsen ficka stora problem på halsen. Konkursförhandlingar var utlysta och mindre än 1 dygn borta då sökanden drog tillbaka sin ansökan.

• I början på 90-talet inleddes klubbens framgångsrika samarbete med Ulf Andersson som sedan dess drivit shop och instruerat ute på Nötön.

• 1995 fick personalen äntligen lämpliga vinterlokaler och samma år anställdes Ulf Åberg som intendent på heltid. Ett beslut som senare skulle visa sig vara mycket förståndigt. Nu var medlemsantalet 1.335 och nu var det verkligen trångt på banan. Ekonomin var under kontroll och förslag på utbyggnad till 27 hål beslutades på ett årsmöte samt bygget påbörjades 1997 med invigning år 2000. Då världens nordligaste 27-hålsbana.

• De nya 9 hålen byggdes för en kostnad av 3.8 mkr. att jämföras med en normalkostnad på ca 1 mkr. per hål = 9 mkr. Lång byggtid i egen regi där bygget i praktiken stod still en regnig sommar. Ekonomin var god.

• Fram till 1998 hade Piteå haft mer eller mindre framgångsrika herrlag som deltog i de regionala tävlingarna och i SGF:s seriespel. 1998 ställde klubben för första gången upp med ett damelitlag i SGF:s seriespel. Dessutom sommaranställdes två ungdomar som skötte klubbens första golfskola. En verksamhet som numera är årligen återkommande och mycket omfattande.

• År 2000 bildades Piteå Golf AB ett av föreningen helägt bolag som tog över driftens av banan och där momsavlyft för utbyggnad av banan kunde ske. Bolaget fyller således i år 10 år. Ordförande Marklund lär – vid invigningen av 27-hålsbanan – ha sagt att klubben om 10 år skulle ha 36 golfhål. Samma år tilldelades klubbens SGF:s miljödiplom nr 7.

• År 2004 inleddes att samarbete mellan klubbarna i Boden, Luleå, Piteå och Skellefteå om att årligen arrangera 2 deltävlingar på den s.k. Minitouren. Efter 3 år bröts samarbetet med hänvisning till de ekonomiska problem som vissa golfklubbar – dock ej Piteå – drabbats av.

• 2005 – 2007 byggs 9-hålsbanan om och ett nytt övningsområde färdigställs. Klubben tar först emot SGF:s Silverdiplom för juniorvänlig anläggning och något år senare SGF:s gulddiplom för juniorvänlig anläggning. Damernas omklädningsrum helrenoveras.

• 2008/9 hålls restaurangen på prov öppen året om. Ett framgångsrikt försök. Herrarnas omklädningsrum totalrenoveras och restaurangen byggs ut på nedre planet.

• 2009 beslutas om och färdigställs byggande av nytt motell med 48 bäddar.

• 2010. Medlemsantalet från regionen uppgår till ca 1.450 och ekonomin är stark för både klubben och för bolaget tack vara lyhördhet för marknadens krav på förändring av medlemsformer och verksamhet. Under vintersäsongen nyttjas bolagets personal bland annat i snösvängen.

• Under 2010 kommer verksamheten att satsa på förädling av driften och av anläggningen. I verksamhetsplanen finns ombyggnad av driving rangen, fairwaybevattning på en del hål som saknar sådan.

• År 2010 bedrivs golfverksamheten via den ideella föreningen, av klubben helägda bolaget och av Ulf Andersson som via bolag driver regionens bästa och största instruktions- och försäljningsverksamhet. Under lågsäsong sysselsätter dessa verksamheter över 10 anställda för att under högsäsong förmodligen ha en personalstyrka på ca 25 personer.

• Hur har vi nått dessa framgångar? Samverkan mellan många ideella krafter, kompetent personal, bra lokalt nätverk, nära samverkan med företagen och Piteå kommun har gett ett starkt varumärke.

• I visionen finns tankar på utbyggnad av boendet. Utbyggnad av 9-hålsbanan till en bana med 2 x 6 hål = en 12-hålsbana. D.v.s. 30 golfhål = störst i norra Sverige. Vi förfogar över mark för denna utbyggnad och ytterligare något hål om så skulle behövas.

• År 2012 har restaurangen byggt ut till att även omfatta stora delar av övre planet. Arbetet med att bygga grästees på rangen har inletts och beslut har tagit om att delar av hål 5 på 9-hålsbanan samt hålen 6 och 7 ska ingå i en ny 9-håls korthålsbana. Dessutom ska två nya golfhål byggas som ska ingå i 9-hålsbanan. Byggstart så snart vädret tillåter. Piteå har haft regnrekord de två senaste höstarna.

• Samma år utökas maskinparken till att numera omfatta tre baklastare för bana och snösvängen, en större grävmaskin och en dumper för i första hand arbeten på den egna banan. Fortsatt full kontroll på ekonomin.

• I visionen finns tankar på administrativ samverkan med andra lokala klubbar och med utvecklat samarbete med andra golfklubbar i närområdet som bedriver likartad verksamhet. Varför inte en förädlad medlemsform som mot en något högre grundavgift tillåter fritt spel på mer än 1 anläggning.

• I visionen finns att Piteå GK inom en snar framtid ska vara övre Norrlands största och bästa golfanläggning.