Om Piteå Golfklubb

Vår vision

Vi erbjuder en nära, naturskön och högklassig golfanläggning med kamratlig samvaro samt spel på alla nivåer i harmoni med miljön.

Vår vision:
Piteå Golfklubb erbjuder ”En total golfupplevelse i unik miljö”.

Piteå GK är en golfklubb som ska kunna erbjuda spel på en av de bästa anläggningarna i norra Sverige. Vår profil ska vara medlemsklubben, där medlemmarnas och hotellboende gästers möjlighet till spel på banan har hög prioritet, detta kräver dock engagemang från oss medlemmar genom ex.vis ideellt arbete. Vi ska ha en ekonomi i balans. Vi ska vårda och värna klubbens namn, miljön och stärka klubbens varumärke.

Vår värdegrund:

Respekt
Vi respekterar varandra och våra olikheter.
Vi bemöter våra nybörjare på ett positivt sätt.
Välkomnande
Alla ska vara välkomna på Piteå Golfklubb.
Du är viktig.
Vi ska ha verksamhet för alla, oavsett HCP.
Hos oss är både motions- och elitgolfare lika välkomna.
Glädje
Det ska vara kul att komma till och vara på Piteå Golfklubb.
Utvecklande
Vi ska tänka på morgondagens olika utmaningar.
Omvärldsanalys är viktig för oss.
Vi ska anpassa verksamheten utifrån framtidens behov och önskemål.

Piteå GK och Piteå Golf AB ska:
– vara attraktivt att vara medlem i för alla kategorier av spelare
– vara attraktiv för gästande spelare som söker såväl utmaning som naturupplevelse i golfspelet.
– vara en god och säker arbetsplats samt vara känd som en bra arbetsgivare
– vara ett självklart val för företag som via sponsring vill marknadsföra sitt varumärke.

 

 


50/50 Projektet
Vi har under hösten 2015 startat arbetet med SGF:s 50/50 projekt där vi ingår som en av åtta pilotklubbar runt om i landet. Detta arbete har idag lett fram till en handlingsplan som vi kommer att arbeta med, detta är dock ett levande dokument och kan komma att ändras en eller flera gånger i framtiden.

Här nedan redovisas delar av handlingsplanen.

Målsättningen med handlingsplanen är att större delen av punkterna ska ingå som en naturlig del i föreningens verksamhetsplan för år 2017 och senare.

 1. Anpassa banan efter olika kompetenser.
  18-hålsbanan.
  Fortsatt utveckling av hektometersystemet.
  Till nästa säsong införs genom registrering i GIT och genom anslag i klubbhuset förinställda förslag på vilket tee som bör spelas av varje spelare beroende på kön, hcp, ålder och trolig slaglängd.

9-hålsbanan.
Två nya golfhål invigs under sommaren 2017.
På denna något kortare bana markeras utöver gul och röd tee på alla par 4- och par 5-hål ett tee för nya spelare vid markeringen för avståndet 200 meter.
Från 2018 är målet att införa hektometersystemet även på denna bandel.

Mål med åtgärderna.
Kortare rondtider.   (är mätbart)
– Nöjdare medlemmar och greenfeegäster.

 

 1. Genomlysning och ev. förslag till ny struktur på utbildningen för grönt kort.
  Här kommer man att titta över nuvarande modell för utbildning samt se om vi kan utveckla den för att om möjligt minska tappet mellan grönt kort-utbildning och ”självgående medlem”
  Dessutom bör möjligheten till att förbättra fadderaktiviteten ses över.
  Nytt informationsblad om klubben är klart som överlämnas till de som går utbildningen.
  Mål med åtgärderna.
  Fler spelare som utbildas stannar kvar i klubben genom bättre omhändertagande och uppföljning för att stärka individen i sin fortsatta utveckling som golfspelare. Allt tillsammans med PRO.

 

 1. Organisation ses över.
  Inför öppnandet av den nya multiarenan med tennisbanor och padeltennisbanor samt trolig utbyggnad av klubbhuset bör klubbens hela organisation ses över av en arbetsgrupp.

Vilka funktioner behöver vi för att kunna leverera en ”Golfupplevelse i världsklass”?
Klubbens och bolagets arbetsbeskrivningar ska i det sammanhanget uppdateras så att den överensstämmer med den eventuella nya organisationen och med tankarna inom Vision 50/50.

 

De långsiktiga målen är:


Banorna:
Våra banor ska i första hand vara mycket välskötta med spelvänliga ruffar och skogspartier där man lätt kan hitta sin boll och att – inför större elittävlingar – ska 18-hålsbanan kunna ändra karaktär till en utmanande bana för elitspelare. Det är dock vår ekonomi som kommer att avgöra hur många och hur stora åtgärder vi kan åstadkomma.

18-hålsbanan.
En bana med högsta regionala standard och med finish som är en utmaning för duktiga golfspelare med tee 61 (vit), 57 (gul), 52 (blå), 47 (röd) tee samt nytt tee 42 (orange) men samtidigt intressant och trevlig för golfspelare med högre hcp. Banan ska utan behov av stora extra arbetsinsatser skötas så att en tävling i svensk elitklass kan genomföras. I vart fall inledningsvis kommer tee 42 att spelas längst fram på par 3-hålen och på uppklippta nya tees ute i ruffen på övriga hål.

9-hålsbanan.

Parkbana med hög regional standard som kan charmera alla kategorier av spelare såväl medlemmar som gäster. Banan spelas senare från tee 55 (gul) och 46 (röd) tee samt från tee för nybörjare. Den ska kunna utnyttjas från tidig vår till sen höst då den spelas från orange tee. Ombyggnad av banan med två nya golfhål som beräknades vara klar 2016 beräknas kunna tas i anspråk under sommaren 2017, denna försening beror på de stora tidskrävande satsningarna som genomfördes på 18-hålsbanan under.

Korthålsbana 9 hål.
När de två nya hålen på 9-hålsbanan tas i anspråk kommer den nya korthålsbanan att öppnas för spel. Längden på hålen varierar mellan ca 40 – 140 meter.

Övningsområdet och driving rangen

Klubbens områden för närspel, bunker- och putträning ska fortsatt vidareutvecklas för att ge medlemmarna goda förutsättningar för regelbunden träning. På lite längre sikt ska driving rangen löpande rustas upp.

En modern verksamhetsanpassad organisation som är under ständig utveckling för att kunna nå klubbens vision samtidigt som våra anställdas kompetens tas tillvara på bästa sätt. Organisationen ska vara anpassad även för framtida behov. Med beaktande av eventuella
framtida investeringar i anläggningen och utveckling av verksamheten kan en översyn av hela organisationen – med nya delegerande arbetsbeskrivningar – bli aktuell under verksamhetsåret 2017.

                                                                                                                                                                           

Klubbhusområdet

Klubbhusområdet ska utvecklas i samma takt som banan. Området ska vara verksamhetsanpassat för att kunna erbjuda bästa service för medlemmar, sponsorer och gäster samt med beaktande av klubbens och bolagets ekonomi.
Under 2016 har en ny ljusskylt monterats som möjliggör reklamförsäljning samt förbättrade möjligheter för sponsorer att lyfta fram sina budskap.
Vidare så har arbetet med att färdigställa tennis- och paddelbanor påbörjats.

 

Verksamhets-/affärsplan 2017.

Piteå Golfklubbs varumärke, status och kvalitet på vårt erbjudande om golfspel, restaurang och boende är av största vikt. Medlemmarnas stolthet över Piteå GK är viktig för att kunna behålla och stärka klubbens varumärke och därmed kunna attrahera greenfeespelare och sponsorer. Styrelsen föreslår en verksamhetsplan enligt nedan med fortsatt satsning på ökad förädling av anläggningen.


Medlemsutveckling / Rekrytering

Vi satsar fortsatt på utveckling av vår golfskola och grönt kortutbildning för nya medlemmar.

Vi ska fortsätta med vår populära golfskola för ungdomar som en rekryteringsbas för nya medlemmar. Vi måste återskapa en ungdomskommitté som genom ideellt arbete kan ansvara för att ge våra ungdomar en bra och meningsfull golfverksamhet. Huvudsyftet ska vara bredd men givetvis ska vi även uppmuntra elitsatsande ungdomar.

I samband med denna översyn kommer styrelsen även att se över hela kommittéverksamheten.

Golfbanorna och driving rangen.

Vår absolut viktigast del är kvaliteten och finishen på våra banor vilka vi ska vårda och utveckla med stor respekt för framtida miljökrav.

18-hålsbanan.

Vi har under 2016 lagt ned ett mycket stort arbete med röjning av skogspartier och dränering. Under hösten 2015 har arbetet med dränering och rensning av gamla diken påbörjats och detta har fortsatt under hela 2016. I samverkan med SGF:s bankonsulent har en besiktning av alla banor och andra markområden skett. Plan för översyn av dränering av banan och greener samt andra områden har upprättats. Rejält ökade resurser har satts in

                                                                                                                                                                         

och detta har gett en stor kvalitetshöjning av banan så att visionen om en av Norrlands bästa
banor kan uppfyllas. I samband med att en skogsägare avverkade ytan till vänster om hål 10 så passade vi på att leja in skogsentreprenören som då röjde runt ett antal hål. Vid hål ett har
byggandet av ny tee påbörjats för att ge plats åt ev. byggnationer kring klubbhuset. Träd i närheten av tees och greener avverkas för några att öka solens åtkomst till green- och teeytorna. Även på andra områden kan träd som inte berör spellinjen komma att avverkas. Fortsatt sanddressning på hålen 12 och 15.

9-hålsbanan.

Besiktning har även skett av denna bana. Plan för översyn av dränering av banan har upprättats. Träd i närheten av tees och greener avverkas för att öka solens åtkomst. Även på andra områden kan träd som inte berör spellinjen komma att avverkas. Under året öppnas förhoppningsvis de två nya golfhålen.

För båda banorna gäller att skötselplanen för 2017 innebär en fortsatt satsning på finish och kvalité med extra satsning på greenerna samt förbättring av fairways.

 

Ny korthålsbana 9 hål

Under sommaren 2017 öppnas den nya korthålsbanan.

Klubbhus, restaurang och hotell.

Fortsatt drift av restaurang och hotell året runt. Restaurangen är öppen året om och visar på en god tillströmning av gäster för varje år. I dagsläget ryms det över 200 lunchgäster samtidigt i restaurangen.

Marknadsföring av hotellet i första hand inom regionen, mot norra Norge och mot norra Finland. Beläggningen på hotellet har varit och förväntas vara fortsatt god.

Ledningen och styrelsen bedömer att antalet bronsmedlemmar (distansmedlemmar) kommer att minska. Dessutom finns fortsatt en liten tendens till att antalet närmedlemmar
minskar vilket medför att behovet av att rekrytera närmedlemmar ökar. I ett sådant arbete är medlemmarnas ideella arbete viktigt. För att trygga ekonomin måste resurser finnas så att hänsyn kan tas till att vidareutveckla varumärket, rekrytera fler närmedlemmar, förbättra medlemsvården och utveckla relationerna med klubbens sponsorer.
Trots att vi har intäkter från entreprenadverksamhet, hotell och restaurang och hyresfastigheter så har kvalitetshöjningen av banan kostat stora ekonomiska resurser som

 

                                                                                                                                                                            

sammantaget ger en betydande förlust 2016, därför föreslår styrelsen höjda medlemsavgifter enl separat redovisning samt en kostnadsreduktion på ett antal kontoslag.

Under senare år har ett framgångsrikt arbete med golfvärdar inletts. Om vi ska klara av att vara marknadsledande i regionen måste detta arbete fortsätta tillsammans med ideella arbetsgrupper för underhåll av byggnader och bana.            

                                                                                                                                                                             

Samarbetet med Skellefteå GK fortsätter och bör utvecklas. I övrigt ska bara greenfeesamarbete som kan försvaras av marknads- eller ekonomiska skäl etableras.

Miljöarbetet.

Ett fortsatt medvetet miljöarbete pågår. I en framtid är det troligt att SGF:s regelverk för miljödiplomering kan komma att ersättas med miljöcertifieringskrav. Klubben ska vid en sådan eventuell ändring stå beredd att påbörja arbetet för miljöcertifiering.

 

Tävlingsverksamhet

Idrotten golf måste lyftas fram. Piteå GK och Skellefteå GK kommer därför att gemensamt spela elittävlingar på båda banorna. (Piteå Open och Skellefteå Open). I dagsläget står vi utan fungerande tävlingskommitté vilket är ett uppenbart problem när det gäller anordnandet av tävlingar. Styrelsen har fattat beslut om att höja tävlingsavgiften för att därigenom vid behov kunna ta in anställd personal som sköter inmatning till GIT vid tävlingar. Detta innebär dock inte att vi klarar oss utan tävlingskommitté. Styrelsen vill att alla som kan tänka sig att arbeta i en tävlingskommitté anmäler detta till kansliet. Genomförande av klubbens externa och interna tävlingar förutsätter att samtliga kommittéer tar det fulla ansvaret för sina tilldelade tävlingar, utser ledamot i Tävlingskommittén och i sin helhet genomför det antal av klubbens tävlingar som tilldelats kommittén. I tävlingsarbetet ingår också att ungdomar, seniors och damerna som ett led i sin träning som tävlingsfunktionär själva alltid rapporter in sina egna tävlingsresultat i GIT.

 

 

                                                                                                                                                                     

 Övrig verksamhets-/affärsplan för 2017 eller senare.

 • Investeringar i form av utbyggnad av shop och klubbhus utreds fortsatt med information under separat informationspunkt på höstårsmötet 2016 och för eventuellt separat beslut vid vårens årsmöte 2017.            
 • Tennisprojektet är igångsatt och kommer att innebära byggande av fyra tennisbanor 2 padeltennisbanor, lekområde och multiarena. Projektet har fått full finansiering av utifrån ansökta medel.
 • Den gamla terminalen för bokning av starttider har flyttats till nya byggnaden vid första tee på 9-hålsbanan.  Vid öppethållande i klubbhuset betalas alla greenfee där liksom bokning av starttider för Pay and Play.

 

INVESTERINGSPLAN FÖR PITEÅ GK (PITEÅ GOLF AB) FÖR ÅR 2017.

 • Maskiner och inventarier                                                                           1 000 000:–
 • Färdigställande av påbörjade banprojekt                                                       500 000:–
 • Övrigt                                                                                                        400 000:–

Summa investeringar 2017                                                                            1 900 000:–

 

 

Föreningen och bolaget.
Piteå Golfklubb bildades 1960 och det rörelsedrivande helägda bolaget bildades 2000.
Piteå GK har ca 1700 medlemmar och är en av Norrlands största golfanläggningar. 27 golfhål, övningsområden och nybyggnad av 9-håls korthålsbana.
Bolaget sköter driften av golfbanan, restaurangen och hotellet samt under vintertid dessutom bland annat snöröjning inom Piteå kommun. Bolaget äger dessutom en mindre hyresfastighet med 16 lägenheter.

Dela